Z minulých aktivit

Významnější mezinárodní akce, organizované společností :

 • 1984 : Mezinárodní symposium „Lasery in Medicine“
 • 1985 : Mezinárodní konference „ Computer - Aided, Medical Decision Making“
 • 1986 : Mezinárodní symposium „ Application of Stereology in Biology“
 • 1987 : „1. východoevropská regionální konference biomedicinského inženýrství a 4.IMEKO konference o měření v klinické medicíně“
 • 1990 : Mezinárodní konference „Medical Informatics and Medical Education“ se satelitním symposiem „Mathematical Approach to Brain Functioning Diagnostics“
 • 1991 : Regionální konference IFMBE zemí střední a východní Evropy „Biomedical Engineering“
 • 1992 : Regionální konference IFMBE podunajských států „ Biosignal 92“
 • 1993 : 6th European Stereological Congress
 • 1995 : Mezinárodní seminář WHO „Rehabilitation Engineering, Technology and Assessment“
 • 1995 : Mezinárodní konference „Information, Health and Education“
 • 1997 : Mezinárodní konference „ Information Technology Applications in Biomedicine“
 • 2002 : Česko – Slovenská konference „Inteligentní systémy ve zdravotní péči“.
 • 2004 : Společný sjezd klinické neurofyziologie a biomedicínského inženýrství jako Česko – Slovenská akce
 • 2005 : 3. Evropská konference biomedicínského inženýrství EMBEC 05.
 • 2010 : Seminář Health Technology Assessment

Kromě těchto mezinárodních akcích společnost byla aktivním spolupořadatelem celé řady dalších mezinárodních akcích. Mezi význačnější je možno zařadit:

 • 1982 : Mezinárodní stereologické koloqium
 • 1988 : Mezinárodní symposium „Simulace systémů v biologii a medicíně“
 • 1988 : Mezinárodní symposium „ Stereologie a analýza obrazových dat“
 • 1989 : Mezinárodní symposium „Ultrazvuk v biologii a lékařství“
 • 1990 : Mezinárodní konference „Výpočetní technika v lékařství a zdravotnictví“
 • 1990 : Mezinárodní konference „Biosignal 90“
 • 1990 : Mezinárodní konference „Neuronet 90“
 • 1992 : Mezinárodní seminář rehabilitačního inženýrství REHAB-3
 • 1994 : Mezinárodní konference Biosignal 94
 • 1995 : 7. Mezinárodní konference IMECO ve SR
 • 1995 : Mezinárodní konference „Computer Analysis of Images and Patterns CAIP 95
 • 1996 : Mezinárodní konference Biosignal 96
 • 1997 : European Conference on Signal Analisis and Prediction
 • 1997 : Mezinárodní symposium „Symposium on Biomedical Systems – Symbiosis 97
 • 1998 : Mezinárodní konference Biosignal 98
 • 1998 : Mezinárodní konference „Biomedical and Environmental Statistics
 • 2000 : Mezinárodní konference Biosignal 2000
 • 2002 : Mezinárodní konference Biosignal 2002
 • 2004 : Mezinároní konference „Joint Meeting EuroMise 2004
 • 2004 : Mezinárodní konference Biosignal 2004
 • 2006 : Mezinárodní konference Biosignal 2006
 • 2007 : 54. Sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie a SBMIaLI
 • 2008 : Mezinárodní konference Biosignal 2008
 • 2010 : Mezinárodní konference Biosignal 2010

Společnost uspořádala celou řadu přednášek předních zahraničních odborníků v oblasti biomedicinského inženýrství a lékařské informatiky.

Společnost se aktivně zapojila do speciální přípravy vysokoškolských pracovníků-nelékařů v rámci ILF, kde uspořádala celou řadu tématických kursů. Výbor společnosti se aktivně zapojil do přípravy nové legislativy pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

V oblasti legislativní se výbor společnosti aktivně zapojil do přípravy Zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), do přípravy prováděcích vyhlášek a návrhů souvisejících nařízeních vlády ČR a do návrhů novel těchto legislativních dokumentů.

V oblasti mezinárodních vazeb je společnost kolektivním členem v :

 • International Federation for Medical and Biological Engineering
 • International Medical Information Association
 • European Federation for Medical Informatics

Zástupci výboru společnosti jsou zapojeni do přípravných prací komise IFMBE pro vzdělávání v oblasti biomedicínského inženýrství.

Společnost udržuje úzké kontakty se sesterskými společnostmi celé řady států. Oblast odborného tisku je zajišťována odborným časopisem společnosti Lékař a technika.

Výbor společnosti má následující pracovní skupiny a komise:

 • pracovní skupina pro legislativu v oblasti biomedicínského inženýrství (zpracování podkladových materiálů k návrhům zákonů, prováděcím vyhláškám a souvisejících nařízeních vlády ČR)
 • pracovní skupina pro akreditace studijních oborů a vzdělávacích programů (vypracování stanovisek společnosti na žádosti škol o souhlas Ministerstva zdravotnictví na akreditace magisterských studijních oborů biomedicínské inženýrství a bakalářských studijních oborů biomedicínské techniky jako oborů zdravotnických, vypracování stanovisek společnosti na návrhy vzdělávacích programů specializační přípravy v klinickém inženýrství a v klinické technice, vypracování stanovisek společnosti ke vzdělávacím programům akreditovaných kvalifikačních kursů v oblasti biomedicínského inženýrství a biomedicínské techniky.
 • komise pro navrhování cen za nejlepší publikaci v oblasti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky
 • komise pro přidělování kreditů odborným akcím

Společnost za dobu své činnosti udělila 7 čestných členství odborné společnosti svým zasloužilým členům a 6 čestných členství zahraničním spolupracovníkům. Na návrh naší společnosti byla udělena předsednictvem ČLS Čestná medaile ČLS - JEP za zásluhy třem naším členům a 4 zahraničním spolupracovníkům. Na návrh naší společnosti bylo uděleno jednomu našemu členu Čestné členství České lékařské společnosti JEP.