Působnosti členů výboru

Mezi zasedáními výboru bude neodkladné věci řešit exekutiva výboru ve složení předseda společnosti, místopředseda společnosti, vědecká sekretářka společnosti a hospodář společnosti. Činnost exekutivy podléhá dodatečnému schválení výborem společnosti.

Ve výboru budou nadále pracovat následující pracovní skupiny a komise:

Pracovní skupina pro legislativu: Ing. Cmíral (vedoucí), Ing. Grošpic, doc. Lopot, Ing. Mayer a Ing. Nováková. Skupina bude spolupracovat na tvorbě nového zákona, který má nahradit zák. 96, na novelizaci prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a na dalších legislativních normách, budou-li na pořadu dne. Pokusí se rovněž iniciovat technickou novelu zák. 268/2014 (viz dále).

Pracovní skupina pro vzdělávání: doc. Hozman (vedoucí), Ing. Grošpic – bude pokračovat v organizování akreditovaných kvalifikačních kurzů, tematických bloků v rámci specializační přípravy, které pod hlavičkou IPVZ rozběhl Ing. Grošpic (doc. Hozman nyní převzal jeho post vedoucího katedry biomedicínské techniky IPVZ) a dalších možných forem celoživotního vzdělávání.

Pracovní skupina pro přípravu WCMPBME bude pokračovat ve stávajícím složení Ing. Cmíral (vedoucí), doc. Lhotská, doc. Lopot, Ing. Mayer.

Komise pro udělování cen za nejlepší publikace – doc. Krajča (vedoucí), Ing. Korpas, doc. Lhotská, prof. Roubík

Sekci biomedicínské informatiky povede nadále - bude doplněno později

Kompetence a povinnosti jednotlivých členů výboru:

Ing. Cmíral – oficiální zastupování společnosti navenek (především vůči mezinárodním organizacím, předsednictvu ČLS a MZ), průběžné úkolování členů výboru a kontrola plnění úkolů, skloubení různých činností do systematického celku, zprávy o činnosti, příprava agendy pro zasedání výboru, kontrola a podpis zápisů ze zasedáních výboru.

Ing. Grošpic – oblast vzdělávání (AKK, specializační příprava)

doc. Hozman – oblast vzdělávání (AKK, specializační příprava, certifikované a další kurzy CŽV), zajištění fungování webovské stránky společnosti, příprava telekonferenčních zasedání výboru.

Ing. Korpas – styk výboru s redakční radou časopisu Lékař a technika 

doc. Krajča – vedení členské kartotéky a emailový styk se členy podle aktuálních potřeb společnosti.

doc. Lhotská – zastupování společnosti v IFMBE (v General Assembly a na zasedání národních sekretářů), pořádání domácích odborných akcí v akademické oblasti, zastupování společnosti v Pracovní skupině ČLS-JEP pro elektronické zdravotnictví, zastupování společnosti v EFMI jako chair pracovní skupiny Personal Portable Devices, zastupování společnosti v ISfTeH (národní zástupce a spolupředsedkyně pracovní skupiny WoW - Working Group on Women), zastupování společnosti v pracovní skupině MPSV (aktivity č. 13) " Podpora asistivních technologií v projektu Podpora procesů v sociálních službách“.

doc. Lopot – zastupování předsedy v době jeho nepřítomnosti, přidělování kreditů akcím z oblasti BMI, zastupování společnosti v akreditační komisi Ministerstva zdravotnictví a v Přípravném výboru České komory zdravotnických pracovníků, kompletace ročních plánů odborných akcí společnosti.

Ing. Mayer – hospodaření společnosti, zajišťování pronájmu sálu Lékařského domu pro akce společnosti, zastupování společnosti v „Komisi MZ pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků", a v případě potřeby zastupování společnosti v ad hoc ustavených komisích a pracovních skupinách.

Ing. Nováková – zajištění zpětné vazby se členy společnosti pracujícími ve zdravotnickém terénu prostřednictví webovského diskuzního fóra a pořádání odborných akcí podle vytipovaných potřeb terénu. Preferenční bude důraz na novou legislativu – Ing. Mayer zajistí na druhou polovinu května setkání s právničkou v rámci akce SAK.

prof. Roubík – nadále vedoucí redaktor časopisu Lékař a technika